Zobena dziesma

SEN DZIRDĒJU, NU IERAUGU

Sen dzirdēju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm

Tumsiņā Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu?
Jāj, māsiņa, pieguļā
Laid ābeļu dārziņā

Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramā zemītē

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurā
Sudrabiņa iemauktiņi

 

ZOBENA DZIESMA

Sausi koki, zaļi koki
Visi trūka gabalos
Visi trūka gabalos

Pušu plīsa smalki kalni
Akmeņiem dancojot
Akmeņiem dancojot

Sasatika dadžu krūms
Ar aso zobentiņ’
Ar aso zobentiņ’

Dadžu krūms platumā
Zobentiņis asumā
Zobentiņis asumā

 

PĀRKIUNS VEDA VEDEKĻEŅU

(Latgaļu tautas dziesma)

Pārkiuns veda
Pārkiuns veda vedekļeņu
No Vōczemes šai zemē

Sauļe veda
Sauļe veda velšu pūru
Vysu mežu puškodama

Prīdei sagša
Prīdei sagša, egļei sagša
Borzam bolta vyļaiņeite

Ūzūlami
Ūzūlami voska cymdi
Por ceļeņa rōdēšanu

Smolkojami
Smolkojami kōrkļēšomi
Po dzeypūra gaļeņami

 

GATAVS BIJU KARAVĪRS

Gatavs biju karavīrs
Gatavs kara kumeliņš

Tās dieniņas vien gaidīju
Kad zīlīte ziņu dev’

Pa vārtiem izjādams
Rīksti dūru pavārtē

Ja tā auga, ja zaļoja
Gaidat mani pārejot

Ja neauga, nezaļoja
Negaidati, nepārieš’

Uz kariņu aiziedams
Krustu cirtu ozolā

Lai neraud tēvs, māmiņa
Lai raud krusta ozoliņš

 

APKĀRT KALNU GĀJU

Apkārt kalnu gāju
Kalniņā uzkāpu
Ieraudzīju meitenīti
Gauži raudājot

Ko tu meitiņ raudi
Ko tu sērojiesi?
Kā bij’ manim neraudāti
Bāliņš karā iet

Karā bij’ man ieti
Karā nepalikt
Karā bija grūta dzīve
Tēva dēliņam

Salti vēji pūta
Bargi kungi sūta
Svešajā zemītē
Jūras līkumos

Apkārt kalnu gāju
Kalniņā uzkāpu
Ieraudzīju meitenīti
Gauži raudājot

 

PRŪŠU MEITA KARĀ JĀJA

Prūšu meita karā jāja
Žēlo jaunu bāleliņu

Nu ardievu tēvs, māmiņa
Man jāiet garu ceļu

Jāju, jāju garu ceļu
Uzjāj’ vienu zaļu birzi

Uzjāj’ vienu zaļu birzi
Ieraug’ kara karodziņu

Ieraug’ kara karodziņu
Ieraug’ karus karojot

Dievs palīdz kara kungi
Vai ļausiet karā ieti?

Jāj mājās, prūšu meita
Baro mātes raibaliņas

Baro mātes raibaliņas
Tēva sirmus kumeliņus

 

AIZIEDAMS PĒRKONS GRAUDA

Aiziedamis Pērkons grauda
Krustām šķīla uguntiņu
Aizdzīdamis jodu māti
Aiz deviņi ezeriņi

Lietiņš lija saulītē
Velēnieši kāzas dzēra
Man bāliņis jauns nomira
Veļos ņēma līgaviņu

Dieva dēli vedējiņi
Saules meitas panāksnīcas
Tās pūriņa darītājas
Dāvaniņu devējiņas

Ošam kāra zelta dvieli
Ozolami sudrabiņ’
Mazajami kārklīšami
Uzmauc zelta gredzentiņu

Kad es miršu, i es būšu
Velēniešu godiņā

 

SIDRABIŅA UPE TEK

Sidrabiņa upe tek
Visgarāmi zelta kalnu
Tur jāj visi karakungi
Zobentiņus balināti

Aunies kājas, bāleliņi
Sedlo savu kumeliņu
Es dzirdēju aiz vārtiem
Vara bungas rībinot

Veratiesi, vara vārti
Līdz pašami galiņami
Nu jās mani bāleliņi
Krustiem jozti zobentiņi

Visiem pušķi aiz cepures
Visiem zvaigznes zobenā
No cepures gaisma ausa
No zobena saule lēca

Ģērb, bāliņi, dzelza ģērbu
Neģērb tīrā sudrabiņa
Dzelza ģērbs karā der
Sudrabiņa nederēja

 

MIGLA MIGLA, RASA RASA

Migla migla, rasa rasa
Tās man labu nedarīj’
Rasā manas kājas mirka
Miglā nozūd kumeliņš

Nokrīt migla, nokrīt rasa
Atrod savu kumeliņ’
Atrod savu kumeliņu
Pie Mēneša namdurvīm

Mēness ņēma Saules meitu
Aicin’ mani vedībās
Kā es jāšu vedībās
Nesedlotu kumeliņ’

Saule deva zelta sedlus
Mēness sudrab’ iemauktiņus
Nu es varu droši jāti
Dieva dēlu pulciņā

Krustiem auga kokiem saknes
Krustiem zvaigznes debesīs
Sāniem jāja Dieva dēli
Krustiem teka kumeliņ’

 

ZIRGI ZVIEDZA

Zirgi zviedza, jodi brauca
Upīt’ tecēj’ čurkstēdam’
Es stāvēju maliņā
Ar zobenu rociņā

Es nocirtu jodam galvu
Deviņos gabalos
Man nošķīda brūnie svārki
Ar tām joda asinīm

Tu, Pērkonis, gudris vīris
Kur es viņus izmazgāš’?
Meklē tādu ezeriņu
Kur deviņas upes tek

Tu, Pērkonis, gudris vīris
Kur es viņus izžāvēš’?
Meklē tādu ozoliņu
Kur deviņas saules lec

Tu, Pērkonis, gudris vīris
Kur es viņus noglabāš’?
Meklē tādu oša lādi
Ar deviņi atslēgām

Tu, Pērkonis, gudris vīris
Kur es viņus novalkāš’?
Jāj, puisīti, uz kariņu
Tur tu viņus novalkās’

 

KUR TU JĀSI, BĀLELIŅI?

Kur tu jāsi, bāleliņi
Vakarā kājas auni?
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu cepurīti

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu cepurīti
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu zobentiņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu zobentiņu
Ej, māsiņa, nevaicā
Sedlo manu kumeliņu

Kur tu jāsi, bāleliņi
Es sedloju kumeliņu
Jāšu tālu svešumā
Sargāt savu tēvu zemi

Šķir, Dieviņi, manu ceļu
Sargā manu augumiņu
Lai godam es varētu
Ienaidnieku uzvarēti

 

ZVIEGTIN’ ZVIEDZA KARA ZIRGI

Zviegtin’ zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami
Karavīri zobentiņus
Uz akmeņa tecināj’

Iztrinuši zobentiņus
Krustām lika zvērēdami
Labāk manu galvu ņēma
Nekā manu tēvu zemi

Es jums saku, sveši ļaudis
Šai zemē nenāciet
Dzied man zelta lakstīgala
Zobentiņa galiņā

 

O KAI SAULUTE TEKEJO

(Lietuviešu tautas dziesma)

O kai saulutė tekėjo
Brolis žirgelį balnojo
Kelkis sesela, žalių rūtela
Uždek šviesių ugnel

Aš atsikėliau rytelį
Ir nusiprausiau veidelį
Atsisveikinau tėvų motulį
Gal daugiau nebsmatys

Aš vieškelėliu jodamas
Žirgelį muštravodamas
O ir pamačiau jaunų mergelį
Svirnely pas skrynial

O kam tu varstai skrynelas,
O kam tu pjaustai drobelas
Aš nenešiosiu tav marškinėlių
Kareivėliu būdams

Duos mums karalius žirgelius
O ant žirgelių balnelius
Rėdys mus visus vienais parėdais
Kaip vienos motinėls

Sugrius kalneliai kloniuosna
Pasruvs upeliai kraujuosna
O mes stovėsim ir nedrebėsim
Kol priešų nugalėsim

 

PĀR KALNIŅU ŪSIŅŠ JĀJ (Bonus)

Pār kalniņu Ūsiņš jāj
Ar akmeņa kumeliņ’
Tas atnesa kokiem lapas
Zemei zaļu āboliņ’

Ūsiņā, Mārtiņā
Saldu daru alutiņ’
Mārtiņš miežus audzināja
Ūsiņš labus kumeliņus

Ei Ūsiņi, labais vīrs
Jāj ar manīm pieguļā
Es guntiņas kūrējiņš
Tu kumeļu ganītājs

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem
Lai tek manis kumeliņis
Deviņiem celiņiem

 

CEKULAINA ZĪLE DZIED (Bonus)

Cekulaina zīle dzied
Staļļa spāres galiņā

Ej māsiņa klausīties
Kādu ziņu zīl’ atnes’

Tādu ziņu zīl’ atnesa
Būs brāļami karā iet

Tec māsiņa dārziņā
Pušķo brāļa cepurīt’

Dziedādama appušķoju
Raudādama pavadīj’

Neraud gauži man’ māsiņa
Gaidi mani pārejot

Ja tu manis nesagaidi
Sagaid’ manu kumeliņ’

Pēc trim gadiem ceturtajā
Attecēja kumeliņš

Pavaicāju kumeļam
Kur palika jājējiņis

Tur palika jājējiņš
Kur guļ vīri kā ozoli

Vējiņš matus plivināja
Saule kaulus balināja

Tur staigāja dieva dēli
Dvēselītes lasīdam’